1. Thông báo về việc kết nạp đảng viên

2. Thông báo về việc kết nạp đảng viên

3. Thông báo về việc kết nạp đảng viên

4. Công văn V/v của cán bộ tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

5. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

6. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

7. Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

8. Thông báo triệu tập dại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

9. Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ tại Đại hội đảng bộ trường lần thứ XIV

10. Công văn Về việc tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

11. Quyết định phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

12. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

13. Công văn V/v tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII

14. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

15. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Page 1/6 <123456>