1. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

3. Thông báo triệu tập dại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

4. Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ tại Đại hội đảng bộ trường lần thứ XIV

5. Công văn Về việc tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

6. Quyết định phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

7. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

8. Công văn V/v tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII

9. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

10. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

11. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

12. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng (khóa XII).

13. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

14. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

15. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

Page 1/6 <123456>