31. Thông báo Về việc thực hiện Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

32. Công văn V/v Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết quy định của Đảng

33. Công văn V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

34. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

35. Danh sách đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử

36. Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết "Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp"

37. Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

38. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

39. Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

40. Hướng dẫn Nội dung sinh hoạt chi bộ

41. Hướng dẫn Nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

42. Thông báo V/v học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

43. Thông báo về việc tổ chức cuộc họp tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

44. Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

45. Thông báo V/v học tập , quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Page 3/6 <123456>