Hướng dẫn 38 - HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức TW về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

 

BAN TỔ CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

        BAN TỔ CHỨC                     Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2010

                     *

       Số 38-HD/BTCTW

 

 

HƯỚNG DẪN 

về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức

của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng

 

 

 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" (Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2008); Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng cho đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với những nơi có tính đặc thù, vừa tạo sự thống nhất chung, vừa phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở. Thực hiện thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp ủy cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng ở cơ sở phải bảo đảm tính hệ thống, khắc phục dần tình trạng tổ chức cơ sở đảng nằm trong tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

- Ở khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung... có từ 30 đảng viên trở lên thì xem xét có thể thành lập đảng bộ cơ sở khu công nghiệp, khu chế xuất... đặt trực thuộc cấp uỷ cấp trên trực tiếp phù hợp (đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc huyện ủy, thị uỷ, quận uỷ, thành uỷ thuộc tỉnh (gọi chung là cấp ủy huyện)do cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét quyết định, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của ban tổ chức tỉnh uỷ, thành ủy).

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất... nếu có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì thành lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở khu công nghiệp, khu chế xuất...; nếu chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ, thì cấp uỷ quản lý đảng viên giới thiệu những đảng viên này về sinh hoạt với tổ chức đảng phù hợp.

- Ở những huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là huyện), có các cụm công nghiệp hoặc có nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có đông đảng viên thì xem xét có thể thành lập đảng bộ cơ sở doanh nghiệp trực thuộc cấp uỷ huyện; dưới đảng bộ cơ sở doanh nghiệp có các chi bộ trực thuộc ở các doanh nghiệp. Cấp uỷ huyện xem xét bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng (trong tổng biên chế khối đảng, đoàn thể của huyện) hoặc cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng của đảng uỷ cơ sở doanh nghiệp cho phù hợp.

- Ở cấp huyện, cấp uỷ huyện xem xét, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ quan huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện theo hướng như sau:

+ Thành lập đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, đoàn thể trực thuộc cấp ủy huyện (dưới đảng bộ cơ sở có các chi bộ ở các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện).

+ Thành lập đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền trực thuộc cấp ủy huyện (dưới đảng bộ cơ sở có các chi bộ ở các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện).

Nếu nơi nào đã thành lập 03 đảng bộ cơ sở (đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền, đảng bộ cơ sở cơ quan đoàn thể cấp huyện) trực thuộc cấp uỷ huyện mà qua thực tiễn hoạt động thấy vẫn còn phù hợp thì giữ nguyên.

- Đối với đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước (gọi chung là đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty) là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, thì xem xét, nghiên cứu có thể thành lập đảng bộ cơ sở cơ quan tập đoàn kinh tế, tổng công ty khi có từ 30 đảng viên trở lên (dưới đảng bộ cơ sở có các chi bộ ở các phòng, ban chuyên môn của tập đoàn kinh tế, tổng công ty).

- Những doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... có quy mô lớn, đông công nhân, có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội trên địa bàn, thì căn cứ vào số lượng đảng viên để thành lập đảng bộ, chi bộ cơ sở đặt trực thuộc cấp uỷ cấp trên trực tiếp phù hợp (huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ thuộc tỉnh, đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh). Những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lượng công nhân ít và có dưới 30 đảng viên thì thành lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở phù hợp (đảng ủy cơ sở doanh nghiệp trực thuộc cấp ủy huyện; đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn…).

- Đối với chi bộ ở thôn, ấp, khu dân cư… (thuộc khu vực xã, phường, thị trấn); khoa, phòng, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện, cơ quan, công ty, xí nghiệp, đồn biên phòng, cửa khẩu, trạm, trại... (thuộc khu vực cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang) trực thuộc đảng uỷ cơ sở, có đông đảng viên (từ 30 đảng viên trở lên), khó khăn về tổ chức sinh hoạt, công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên thì đảng uỷ cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp, căn cứ vào tình hình thực tế có thể cho thành lập đảng bộ bộ phận, dưới đảng bộ bộ phận có các chi bộ trực thuộc.

- Những đảng viên đã làm việc ổn định (từ 1 năm trở lên): trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trường học, bệnh viện ngoài công lập; công tác chuyên trách ở cơ quan thường trực hội quần chúng nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở nơi cư trú thì căn cứ vào tình hình thực tế mà chuyển sinh hoạt đảng về nơi làm việc (nếu nơi làm việc có tổ chức đảng) hoặc tổ chức đảng phù hợp (nếu nơi làm việc chưa có tổ chức đảng).

2. Thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở có vị trí quan trọng, có nhiều tổ chức đảng trực thuộc, đông đảng viên mà cấp uỷ cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương (áp dụng thực hiện theo Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư)

- Đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang có đủ các điều kiện sau đây thì đảng uỷ được xét thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở:

+ Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng.

+ Có quy mô lớn: có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong một đơn vị chính quyền; đảng bộ có đông đảng viên (khoảng từ 400 đảng viên trở lên), hoạt động trên phạm vi rộng.

+ Là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xét, quyết định giao cho cấp uỷ có đủ các điều kiện nêu trên một số quyền như sau:

+ Được thành lập cơ quan tham mưu chuyên trách giúp việc (ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan uỷ ban kiểm tra, văn phòng đảng uỷ). Biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng ở các cơ quan tham mưu giúp việc do tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định chung.

+ Đảng uỷ được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định của Bộ Chính trị, sau khi được ban thường vụ tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản.

+ Ban thường vụ đảng uỷ được quyết định kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, quyết định công nhận và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở, được quản lý hồ sơ và dữ liệu đảng viên.

+ Ban thường vụ đảng ủy họp thường kỳ mỗi tháng một lần; đảng ủy họp thường kỳ ba tháng một lần, họp bất thường khi cần.

- Việc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở do tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.

- Thực hiện thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp ủy cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được tiến hành chặt chẽ, thận trọng; chỉ thực hiện ở những đảng bộ thực sự có nhu cầu cấp thiết. Không thực hiện việc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn. Đối với đảng bộ cơ sở doanh nghiệp thực hiện theo Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ban Bí thư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng căn cứ hướng dẫn này và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương phản ảnh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Đức Hạt (đã ký)

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn