Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

 

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó trưởng Ban Tuyên Giáo, Bí thư CB BMLLCT

          Tóm tắt: Phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc chính là mục tiêu đấu tranh cách mạng xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết khẳng định giá trị nội dung, tinh thần xuyên suốt của khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đây vừa là động lực, vừa là mục tiêu chiến lược, cao đẹp, xuyên suốt, lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đồng thời, xác định những nội dung định hướng cơ bản để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước cho sinh viên ở Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên hiện nay.

MỞ ĐẦU

Khát vọng không chỉ là một trạng thái cảm xúc, tình cảm mà còn là sự mong muốn, ý chí, nội lực thúc đẩy bên trong để biến khát vọng thành hiện thực. Đối với một đất nước, một quốc gia - dân tộc, khát vọng là sự khết tinh ý chí, tình cảm; sự hội tụ nỗi mong muốn, khát khao của mỗi người. Đối với dân tộc Việt Nam, khát vọng hiện nay là “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, sánh vai với “các cường quốc, năm châu” như Bác Hồ từng mong ước. “Khát vọng phát triển đất nước” được Đảng ta xác định trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII là điểm mới, điểm nhấn quan trọng khẳng định nguyện vọng, ý chí, quyết tâm mãnh liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh, bền vững thực hiện mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI đưa đất nước trở thành một nước phát triển.

NỘI DUNG

1. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - điểm nhấn trong Đại hội XIII của Đảng

Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay mỗi kỳ đại hội đảng đều có những điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất đồng thuận tin tưởng trong đảng, trong xã hội đó cũng là quan điểm chỉ đạo mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của nhiệm kỳ. Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là khát vọng bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, vào bản lĩnh, kinh nghiệm dày dặn mà Đảng, nhân dân ta đã kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lao động sáng tạo. Đó cũng là khát vọng được bồi đắp trên cơ sở phân tích, dự báo những thời cơ thuận lợi để có thể nắm bắt phát huy cũng như những khó khăn thách thức cần phải vượt qua.

Trong bối cảnh mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”[1]. Đây là khát vọng chính đáng, vì lợi ích của toàn dân, có cơ sở từ những điều kiện và cơ hội “chín muồi”. Đảng nêu rõ: “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”[2]Khát vọng phát triển đất nước phản ánh thông qua tầm nhìn, định hướng của Đảng và những mốc thời gian, các mục tiêu phát triển đất nước. Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp… Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam): trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Muốn thực hiện được khát vọng ấy, cần có những con người vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Việc thể chế hóa, cụ thể hóa “khát vọng phát triển đất nước” thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện mang tính tổng thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta cũng như những diễn biến của tình hình thế giới... là một trong những phương cách khả thi nhất để góp phần hiện thực hóa khát vọng này. Nếu mục tiêu, chỉ tiêu của từng thời kỳ, từng giai đoạn được thực hiện thắng lợi thì sẽ trực tiếp góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược, tức là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đã được xác định. Những mục tiêu, định hướng đó cuối cùng cũng đều vì lợi ích của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó cũng chính là quá trình hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Khát vọng dù to lớn, cháy bỏng đến bao nhiêu chăng nữa, nhưng sẽ không biến thành hiện thực, nếu khát vọng không được chuyển hóa thành sức mạnh hành động của cả dân tộc. Vì vậy, hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đồng thời, đây cũng chính là mẫu số chung để khơi dậy tinh thần yêu nước của mỗi người dân; để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

“Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã được Văn kiện Đại hội XIII thể chế hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch cụ thể, với lộ trình và bước đi phù hợp với điều kiện thực tế. Đảng ta đã xác định những mục tiêu, dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, đây là mục tiêu không phải chỉ trong một nhiệm kỳ mà đặt ra một chặng đường phát triển mới của đất nước trong cả 10 năm, 20 năm và dài hơn nữa. Với khát vọng và ý chí quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thì có đủ cơ sở để hiện thực hoá những mục tiêu đã đề ra. Và khi thực hiện được những mục tiêu đề ra đó chính là hiện thực hoá khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh.

Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế. Có như vậy, Việt Nam mới có thể tiến gần hơn và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra những mục tiêu, lộ trình để hiện thực hoá khát vọng đất nước phát triển đến năm 2045 thành nước phát triển, có thu nhập cao. Những mục tiêu, dấu mốc được xác định là năm 2025, năm 2030 và năm 2045 là hoàn toàn có cơ sở. Nhìn vào thành tựu 35 năm đổi mới, từ một nền kinh tế lạc hậu, xuất phát điểm thấp chúng ta đã trở thành một nền kinh tế có sự tăng trưởng trong nhiều năm qua. Khi Việt Nam tham gia ASEAN thì GDP của Việt Nam là một trong những nước thấp nhất. Nhưng tới nay, Việt Nam đã vươn lên trong top 4 GDP của ASEAN. Với những chính sách, đường lối đúng đắn chúng ta đã có sức bật vươn lên rất nhanh. Như vậy, những mục tiêu chúng ta đặt ra là có cơ sở để hiện thực hóa. Trong lĩnh vực đối ngoại, với đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã tạo dựng được những điều kiện quốc tế thuận lợi để hiện thực hoá các mục tiêu đặt ra. Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định những xu hướng để có những bước nhảy vọt để phát triển như chuyển đổi số, tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng ta tin rằng với quyết tâm của Đảng và khát vọng phát triển của dân tộc với những đường lối, chủ trương được đưa ra, đặc biệt với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam có thể hiện thực hoá được khát vọng phát triển trong từng giai đoạn.

3. Vận dụng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Thái Nguyên đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trường có bề dày truyền thống đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, có các ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cuộc cánh mạng 4.0. Song song với quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, Đảng ủy Nhà trường luôn tăng cường công tác chỉ đạo quán triệt, triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp. Đồng thời, giáo dục nâng cao ý thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên cũng như tiếp tục tháo gỡ những nút thắt còn tồn tại để tạo điều kiện cán bộ viên chức, người lao động, đảng viên, giảng viên, sinh viên có cơ hội phát huy đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Thái Nguyên, của đất nước nói chung. Đồng thời, luôn chủ động, kiên quyết đấu tranh, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc vấn đề “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Vận dụng nội dung học tập khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và với mong muốn phát triển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trở thành đại học đạt chuẩn quốc gia, khu vực theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế; là cơ sở cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cộng đồng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên, của đất nước và khu vực, Trường đã xây dựng và Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệpgiai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030. Trong Chiến lược phát triển Nhà trường đã thể hiện rất rõ: Khơi dậy khát vọng phát triển Nhà trường, phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống Cơ Điện và sức mạnh thời đại. Huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở lấy nội lực là nền tảng của sự phát triển bền vững; sự đầu tư, hỗ trợ từ Nhà nước và xã hội để tạo bước đột phá, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nét đặc thù. Phấn đấu đến năm 2030 là Trường đạt chuẩn khu vực theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, thu nhập viên chức người lao động ở mức trung bình cao của các trường trong cả nước. Để đạt được mục tiêu đề ra, Nhà trường phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thực hiện đúng triết lý giáo dục của nhà trường là hướng tới mục tiêu trang bị cho người học một nền tảng kiến thức rộng, chuyên môn sâu và kỹ năng cần thiết để có thể chuyển đổi, thích nghi, đáp ứng xu thế của thời đại mới, đồng thời có sự cảm thụ mạnh mẽ về giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, từ đó tự tin vận dụng tri thức, trí tuệ vào đời sống xã hội hiện đại.

Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả và xây dựng mô hình quản trị tiên tiến. Nâng cao chất lượng và phát huy tâm – trí – lực của đội ngũ viên chức, người lao động: bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đầu ngành; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; xây dựng văn hóa giáo dục khai phóng, cải cách hệ thống, đồng bộ chế độ lương nội bộ theo nguyên tắc phân phối theo lao động, lấy năng suất lao động là cơ sở để tính lương.

Xây dựng hệ thống tài chính bền vững; quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất hiện đại và phát triển các loại hình dịch vụ để hình thành hệ sinh thái đại học tiên tiến, bao gồm: môi trường học tập, sáng tạo và đổi mới; môi trường làm việc, sinh hoạt và văn thể cho người học và cán bộ, giảng viên; cơ hội trải nghiệm thực tế và việc làm cho sinh viên.

Giữ ổn định mức tăng trưởng về quy mô tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào ở tất cả các bậc, các hệ; tập trung đảm bảo chất lượng đào tạo đại học chính quy, chuyển đổi mô hình đào tạo sau đại học theo hướng đào tạo chuyên gia. Phát triển các nhóm cộng tác đủ tiềm lực thực hiện các đề tài, dự án cấp Nhà nước, chương trình cấp Bộ, ngành; các dự án chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp; xây dựng nền tảng để phát triển sản phẩm khoa học, công nghệ mang thương hiệu Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Tập trung phát triển công tác truyền thông nhằm quảng bá sâu rộng hình ảnh và giá trị thương hiệu Nhà trường. Tăng cường hợp tác doanh nghiệp và quốc tế, phát triển môi trường và cơ hội thực tập, việc làm giá trị cao; phát triển các chương trình và cơ hội hợp tác về khoa học, công nghệ.

Đổi mới công tác hỗ trợ người học và nâng tầm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo.

KẾT LUẬN

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân ta phải đoàn kết một lòng, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để tiếp tục đẩy mạnh, toàn diện công cuộc đổi mới. Trong những tiềm lực cần gia tăng, phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn thịnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Trong thời gian tới, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đề ra chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị nhằm xây dựng được thương hiệu, phát huy tiềm năng và nâng cao vị thế, đồng thời góp phần vào việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.     Nguyễn Đình Bắc (2022), “Phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc vấn đề “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Tạp chí Cộng sản, số 984, tháng 2.

2.     Nguyễn Hùng Hậu (2021), “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 5/2021.

3.     Dương Quang Hiển, “Khơi dạy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, ngày 7/10/2021.

4.     Nguyễn Anh Tuấn (2022), “Khơi dậy khát vọng cống hiến, thực hiện lẽ sống cao đẹp và quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày ngày 26/32022.

5.     Chiến lược phát triển Trường ĐHKTCN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

 [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,  tr.111.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Sđd  tr.116.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn