Đảng bộ TNUT

Nghị quyết, Thông báo, Công văn
1 Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
2 Thông báo V/v học tập , quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
3 Công văn V/v rà soát cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập tại nước ngoài năm 2016
4 Thông báo V/v học tập , quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
5 Danh sách cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy giai đoạn 2020-2025
6 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020
7 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII
8 Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015 và nghị quyết công tác năm 2016
9 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí IV năm 2015 và nghị quyết công tác quí I năm 2016
10 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
11 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015
12 Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể
13 Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020
14 Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và Nghị quyết công tác năm 2015
15 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 
Trang 1 trong tổng số 4

Liên kết

Đăng nhập

You are here  :