Đảng bộ TNUT

Nghị quyết, Thông báo, Công văn
1 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020
2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII
3 Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015 và nghị quyết công tác năm 2016
4 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí IV năm 2015 và nghị quyết công tác quí I năm 2016
5 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015
7 Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể
8 Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020
9 Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và Nghị quyết công tác năm 2015
10 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
11 Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI
12 Công văn về việc học tập, quán triệt NQTW9
13 Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015
14 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
15 Nghị quyết hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
 
Trang 1 trong tổng số 4

Liên kết

Đăng nhập

You are here  :