1. Quyết định V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển CC, VC giữ chức vụ quản lý thuộc BGD&ĐT

2. Quy định số 260 - QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ.

3. Quyết định số 27/2003/QĐ - TTg, ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

4. Nghị định 78/2013/NĐ - CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về Minh bạch tài sản.

5. Thông tư 08/2013/TT - TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

6. Phụ lục I - Kê khai tài sản (Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo khoản 9 - Điều 1).

7. Phụ lục II - Kê khai tài sản (Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập - Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT - TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).

8. Phụ lục III - Kê khai tài sản (Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập - Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT - TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).

9. Phụ lục IV - Kê khai tài sản (Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập - Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT - TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).

10. Chỉ thị số 33 ngày 03/11/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

11. Quyết định số 342 - QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành TW ban hành Quy định về chế độ đảng phí.

12. Quyết định số 68 - QĐ/TW, ngày 04/7/2007 của Ban Chấp hành TW ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

13. Quy định số 97 - QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư vê: "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)".

14. Quyết định 220 - QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

15. Hướng dẫn 32 - HD/BTCTW, ngày 25/09/2009 của Ban Tổ chức TW về việc Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Page 1/2 <12>