Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng

15, Tháng 10, 2021

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

15, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng viên

15, Tháng 10, 2021

Quyết định V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển CC, VC giữ chức vụ quản lý thuộc BGD&ĐT

15, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

14, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn số 03- HD/TW một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

14, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86/QĐ-TW của Bộ chính trị về giám sát trong Đảng

14, Tháng 10, 2021

Quy định 86/QĐ-TW giám sát trong Đảng

14, Tháng 10, 2021

Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

14, Tháng 10, 2021

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

14, Tháng 10, 2021

Quyết định số 23 - QĐ/TW ngày 30/ 7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

14, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn 06 - HD/ĐU ngày 11/3/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về Một số nội dung thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng.

15, Tháng 8, 2016

Mẫu khen thưởng

15, Tháng 8, 2016

Kết luận số 64 - KL/TW Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành TW khóa XI ngày 28/05/2013 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

15, Tháng 8, 2016

Kết luận số 90 - KL/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

15, Tháng 8, 2016
Page 1/2 <12>