Phát huy sức mạnh bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

7, Tháng 12, 2022
Phát huy  tinh thần tự lực, tự cường trong cuộc chiến phòng chống dịch covid 19 dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong cuộc chiến phòng chống dịch covid 19 dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

21, Tháng 10, 2022
Tự lực tự cường trong giáo dục qua tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tự lực tự cường trong giáo dục qua tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5, Tháng 8, 2022
Góp phần làm sáng tỏ luận điểm “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin thì thắng lợi”

Góp phần làm sáng tỏ luận điểm “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin thì thắng lợi”

5, Tháng 8, 2022
Một số giải pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay

30, Tháng 6, 2022
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh  về đức và tài của người cán bộ cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ cách mạng trong giai đoạn hiện nay

30, Tháng 6, 2022
Bác Hồ là tấm gương đạo đức sáng ngời

Bác Hồ là tấm gương đạo đức sáng ngời

19, Tháng 5, 2020
Không lao động mà có nhiều tiền?

Không lao động mà có nhiều tiền?

29, Tháng 12, 2014
Yêu Tổ quốc

Yêu Tổ quốc

11, Tháng 12, 2014
Việc nhỏ nghĩa lớn

Việc nhỏ nghĩa lớn

11, Tháng 12, 2014
Vì một người hay vì nhiều người

Vì một người hay vì nhiều người

11, Tháng 12, 2014
Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

11, Tháng 12, 2014
Chương trình tiên tiến và tương lai phát triển của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chương trình tiên tiến và tương lai phát triển của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

11, Tháng 12, 2014
Vai trò của bài giảng trong đổi mới phương pháp dạy và học

Vai trò của bài giảng trong đổi mới phương pháp dạy và học

11, Tháng 12, 2014
Thế nào là trọng dụng nhân tài

Thế nào là trọng dụng nhân tài

11, Tháng 12, 2014
Page 1/2 <12>