Đề cương văn hóa việt nam 1943 và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Đề cương văn hóa việt nam 1943 và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

28, Tháng 6, 2023
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân - góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân - góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc

9, Tháng 6, 2023
Tư tưởng Hồ Chí Minh  “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Những dấu mốc lịch sử

Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Những dấu mốc lịch sử

9, Tháng 6, 2023
Hồ Chí Minh - Người tìm đường, mở đường, dẫn đường và soi đường cho cách mạng Việt Nam

Hồ Chí Minh - Người tìm đường, mở đường, dẫn đường và soi đường cho cách mạng Việt Nam

19, Tháng 4, 2023
 Đổi mới trên vùng đất Thái Nguyên anh hùng

Đổi mới trên vùng đất Thái Nguyên anh hùng

23, Tháng 2, 2023
Vang mãi khúc tráng ca Lưu Xá

Vang mãi khúc tráng ca Lưu Xá

23, Tháng 2, 2023
Phát huy sức mạnh bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

7, Tháng 12, 2022
Phát huy  tinh thần tự lực, tự cường trong cuộc chiến phòng chống dịch covid 19 dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong cuộc chiến phòng chống dịch covid 19 dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

21, Tháng 10, 2022
Tự lực tự cường trong giáo dục qua tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tự lực tự cường trong giáo dục qua tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5, Tháng 8, 2022
Góp phần làm sáng tỏ luận điểm “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin thì thắng lợi”

Góp phần làm sáng tỏ luận điểm “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin thì thắng lợi”

5, Tháng 8, 2022
Một số giải pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay

30, Tháng 6, 2022
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh  về đức và tài của người cán bộ cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ cách mạng trong giai đoạn hiện nay

30, Tháng 6, 2022
Bác Hồ là tấm gương đạo đức sáng ngời

Bác Hồ là tấm gương đạo đức sáng ngời

19, Tháng 5, 2020
Không lao động mà có nhiều tiền?

Không lao động mà có nhiều tiền?

29, Tháng 12, 2014
Yêu Tổ quốc

Yêu Tổ quốc

11, Tháng 12, 2014
Page 1/2 <12>