Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân - góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc

 

TS. Lương Thị Thúy Nga

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

I.    MỞ ĐẦU

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức của Người có tầm quan trọng đặc biệt. Những phẩm chất đạo đức được Hồ Chí Minh đề ra rất phong phú, hàm súc, phù hợp với từng đối tượng, nhưng cái cốt lõi, quan trọng nhất, bao trùm nhất là phẩm chất đạo đức “Trung với nước, hiếu với dân”. Phẩm chất đạo đức “Trung với nước, hiếu với dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh không những kế thừa giá trị của chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc, mà còn vượt qua những hạn chế của truyền thống đó; cải biến, đổi mới thang bậc giá trị cũ thành chuẩn mực giá trị đạo đức mới - đạo đức cách mạng ở phạm vi rộng lớn hơn.

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là khát vọng chính đáng, vì lợi ích của toàn dân, có cơ sở từ những điều kiện và cơ hội “chín muồi”. Như vậy việc quán triệt và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó phẩm chất quan trọng hàng đầu là: Trung với nước, hiếu với dân trở thành một nội dung quan trọng góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

II. NỘI DUNG

1. Tư tưởng Trung với nước, Hiếu với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất đạo đức bao trùm quan trọng nhất và chi phối các phẩm chất khác.

Trung và hiếu là những khái niệm đạo đức cũ đã có từ lâu trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, phản ánh mối quan hệ lớn nhất và cũng là phẩm chất bao trùm nhất: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ”. Phẩm chất này được Hồ Chí Minh sử dụng với những nội dung mới, rộng lớn: “Trung với nước, hiếu với dân”, đã tạo nên một cuộc cách mạng sâu sắc trong lĩnh vực đạo đức. Người nói: “Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời”[3,tr.220]. Đầu năm 1946, Người chỉ rõ: “Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bào”[2, tr.170]. Tư tưởng “trung với nước, hiếu với dân” của Hồ Chí Minh không những kế thừa giá trị yêu nước truyền thống của dân tộc, mà còn vượt qua những hạn chế của truyền thống đó.

* Nội dung quan điểm Trung với nước của Hồ Chí Minh

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Người, Trung - Hiếu là biểu hiện sự thống nhất giữa lí tưởng, phẩm chất chính trị với đạo đức cách mạng. Lòng yêu nước thương nòi, tự hào với truyền thống vẻ vang của dân tộc là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng, với sự nghiệp  của Đảng và dân tộc, với sự hưng vong của đất nước; là ý chí và nghị lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng; là sự tin yêu, kính trọng nhân dân. Chính vì vậy Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ cách mạng phải có tinh thần tận tuỵ hi sinh vì dân, vì nước và “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng….đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân…đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đảng, hết  sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nhân dân lao động”[4, tr.603].

Chúng ta có thể thấy rõ điều này ngay từ những ngày đầu cách mạng. Khi mở lớp huấn luyện, đào tạo lớp cán bộ đầu tiên của Đảng (ở Quảng Châu, Trung Quốc), một trong những vấn đề đầu tiên đồng chí Nguyễn Ái Quốc quan tâm là đào tạo những người tự nguyện hy sinh phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là để  “giữ chủ nghĩa cho vững”, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp lớn của Đảng, biết đoàn kết và tổ chức quần chúng thực hiện. Năm 1969, trong Di chúc để lại trước lúc đi xa, Bác viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” [5,tr.615].

- Phấn đấu thực hiện mục tiêu cách mạng

Độc lập, tự do, hoà bình và thống nhất đất nước là khát vọng cháy bỏng của người dân mất nước. Bởi, mất nước là mất tất cả. Sống trong cảnh nước mất, nhà tan, mọi quyền lực nằm trong tay quân xâm lược và bọn tay sai thì quyền sống của con người cũng bị đe doạ chứ nói gì đến quyền bình đẳng, tự do, dân chủ của mọi người. Nếu có, đó chỉ là thứ tự do cướp bóc, bắt bớ, giết hại và tù đày của quân xâm lược và bọn tay sai. Chính vì vậy mà “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, một trong những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam đã trở thành chân lý của dân tộc Việt Nam và của cả nhân loại có lương tri.

Độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân – tư tưởng đó của Hồ Chí Minh đã trở thành mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó được quán triệt trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam và nó được thể hiện nổi bật trong các thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử.

Giải quyết vấn đề dân tộc trong cách mạng Việt Nam nếu chỉ dừng lại ở cuộc đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân thì sự nghiệp cách mạng đó mới chỉ đi được một chặng đường ngắn mà thôi. Bởi có độc lập, có tự do mà nhân dân vẫn đói khổ, thì nền độc lập tự do ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hồ Chí Minh đã thấu hiểu cảnh sống nô lệ, lầm than, đói rét và tủi nhục của nhân dân các dân tộc Việt Nam trong thời thực dân, phong kiến. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định của sự nghiệp giải phóng xã hội, giải phóng con người, theo Hồ Chí Minh là phải xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu, vươn tới xây dựng cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc thật sự cho tất cả mọi người. Đó là ước nguyện, là ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh và là ước nguyện mong mỏi bao đời nay của nhân dân các dân tộc Việt Nam. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” [2, tr.187].

Đối với Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định trước sau như một, là chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có đủ cơ sở và điều kiện để thực hiện công cuộc giải phóng con người một cách triệt để và thiết thực. Tức là thực hiện được đầy đủ các quyền của con người, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của tất cả mọi người.

Cũng chính vì vậy mà con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và độc lập phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội trở thành nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, và là mục tiêu chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt hai phần ba thế kỷ và mãi mãi về sau.

- Thực hành tốt mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước

Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng, là lực lượng đưa đường chỉ lối  cho cách mạng. Để làm được vai trò đó Đảng đã xây dựng đường lối chính trị, chủ trương đúng đắn đáp ứng lợi ích của quần chúng nhân dân. Nhà nước đã cụ thể hoá đường lối đó thành những chính sách, pháp luật và thực hiện vào thực tiễn. Đường lối đó của Đảng và Nhà nước luôn thể hiện quan điểm “lấy dân là gốc”, thực sự thể hiện “ý đảng lòng dân”. Nhờ có đường lối đúng đắn, sáng tạo mà Đảng đã không chỉ phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân mà còn phát huy được sức mạng quốc tế và sức mạnh thời đại tạo thành sức mạnh hợp từng bước giành thắng lợi cho cách mạng Việt Nam. Do đó yêu nước cũng bao hàm phải thực hiện tốt mọi chủ trương của Đàng và Nhà nước.

* Nội dung quan điểm Hiếu với dân của Hồ Chí Minh

- Yêu dân, tin dân, kính dân, lấy dân làm gốc

Hiếu với dân trước hết là phải hiếu với cha mẹ, không chỉ hiếu với cha mình mà còn hiếu với cha mẹ người, phải làm cho mọi người đều biết yêu thương cha mẹ và theo Bác với người cán bộ chữ hiếu đó còn mở rộng tới toàn thể dân tộc Việt Nam, vượt qua biên giới lãnh thổ để yêu thương cả dân tộc bị áp bức bóc lột trên thế giới.

Nghĩa là cán bộ phải nhìn thấy được sức mạnh vô cùng, vô tận của Nhân Dân và nhận thấy được Nhân Dân chính là chủ thể của quyền lực nhà nước, cán bộ chỉ là người được ủy quyền, được Nhân Dân trao quyền để giải quyết các công việc chung của đất nước. Từ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta đã tổng kết: “Chở thuyền là dân, lật thuyền là dân. Lật thuyền mới biết dân như nước” và từ việc thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin: quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hồ Chí Minh có lòng tin vô tận đối với quần chúng, theo Người “nước lấy dân làm gốc”, “gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân Dân”. Cả cuộc đời Hồ Chí Minh hành động tất cả vì Nhân Dân.

- Đề cao tinh thần phục vụ nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nói về tinh thần trách nhiệm người viết: Tinh thần trách nhiệm…là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn làm cho thành công”.

Suốt đời vì nước, vì dân đến cuối đời, tuy nằm trên giường bệnh nhưng Bác vẫn làm việc, hàng ngày Người vẫn nghe các đồng chí trong Bộ Chính trị đến báo cáo công việc ở hậu phương và tiền tuyến, vẫn đọc sách báo và bản tin, những ngày cuối cùng trên gường bệnh, khi Bác sốt cao, có lúc bị cơn đau tim hành hạ nhưng khi tỉnh dạy Bác lại hỏi thăm: miền Bắc chống bão lụt tới đâu rồi? Miền Nam mấy hôm nay đánh trận thế nào? Ngay trong những giờ phút sinh tử, Người vẫn quên đi nỗi đau của bản thân mà nghĩ cho tất cả.

Trong “Di chúc” để lại, về việc riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân Dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”[5, tr.615].

- Quan tâm và chăm lo đời sống nhân dân

Theo Hồ Chí Minh, thiết thực nhất của việc bồi dưỡng “cái gốc” là phải thường xuyên chăm lo đời sống cho dân, chăm lo lợi ích chính đáng của dân. Người thường nhắc tới những câu của người xưa “có thực với vực được đạo”, “dân dĩ thực vi thiên”. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Đối với nhân dân không thể lý luận suông”. Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đời sống của dân: Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.

- Tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Theo Hồ Chí Minh phải thực hiện dân chủ với dân để phát huy tinh thần làm chủ của dân là cốt lõi của vấn đề dân là gốc. Người thường nói: Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân làm chủ”. Vậy quyền hạn, nghĩa vụ của người làm chủ phải thế nào? Câu trả lời của Người là: “Nếu Chính phủ sai thì phải phê bình, phê bình nhưng không phải là chửi”. Và người yêu cầu: người làm chủ trước hết phải làm tròn bổn phận công dân, tức là phải tuân theo pháp luật Nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung; nộp thuế đúng kỳ, bảo vệ tài sản công cộng; bảo vệ Tổ Quốc. “Phải chăm lo việc nước như việc nhà”, “phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ”; “làm chủ sao cho ra làm chủ, không phải làm chủ là muốn ăn bao nhiêu thì ăn, làm bao nhiêu thì làm”.

* Trung với nước phải gắn hiếu với dân

Mặc dù có những điểm riêng nhưng Trung, Hiếu luôn đi với nhau thể hiện một mối quan hệ thống nhất. Hồ Chí Minh cho rằng, trung với nước phải gắn liền với hiếu với dân. Vì nước là nước của dân, vì dân lại là chủ nhân của nước, bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều vì nhân dân, cán bộ là đầy tớ của dân chứ không phải là “quan cách mạng”. Theo Người, nước là nước của dân và dân là chủ nhân của nước. Vì vậy, “trung với nước, hiếu với dân” là thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, với con đường đi lên và phát triển của đất nuớc.

2. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Trung với nước, hiếu với dân - góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc

 Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tư tưởng  Hồ Chí Minh về  “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc ấm no cho Nhân dân. Xây dựng nền kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài.  

Từ những nội dung trên, có thể thấy rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” là nhân tố quan trọng góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Bởi lẽ có yêu nước, thương dân thì mới có động lực phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta “sánh vai với cường quốc năm châu”. Mong muốn, khát vọng chảy bỏng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được các thế hệ nhân dân Việt Nam học tập và làm theo.

Công cuộc đổi mới đất nước, được tiến hành từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986). Từ đó đến nay, sau 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, với thế và lực ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Kinh tế phát triển, chính trị - xã hội ổn định; văn hóa - xã hội có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đảng và Nhà nước ta không ngừng quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá - xã hội; đưa đến nhiều chuyển biến trong cải thiện đời sống tinh thần nhân dân.

Những thành tựu rất quan trọng, nổi bật mà đất nước ta đạt được trong những năm qua, trực tiếp nâng cao sức mạnh về mọi mặt của đất nước. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Các thành tựu đó là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục đổi mới, phát triển trong bền vững đất nước những năm tiếp theo.

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” để góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc chúng ta cần thực hiện tốt những điểm sau đây:

Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân phải trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc đó là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chínhTrung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước.

Trung với nước, hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp lý của dân; khắc phục cho được thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc... của nhân dân.

Trung với nước, hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên, quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trung với nước, hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống lại mưu đồ chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi sự bảo thủ, trì trệ, lười học tập, ngại lao động, đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung với nước, hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì đất nước, vì nhân dân, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không tham lam, vụ lợi, vun vén cá nhân…

Cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của nhân dân ta. Chủ động nghiên cứu, phát hiện các luận điệu, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phá hoại “tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” một cách hiệu quả nhất theo hướng vừa đấu tranh lý luận trên các báo, tạo chí, hệ thống thông tin truyền thống; vừa tổ chức đấu tranh qua mạng xã hội.

  1. II.     KẾT LUẬN

Tư tưởng “Trung với nước, hiếu với dân” là tư tưởng cốt lõi trong các chuẩn mực đạo đức của Hồ Chí Minh. Đó là ngọn đuốc soi đường, là cội rễ cho những chiến sĩ cách mạng chiến đấu, nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp, lí tưởng cách mạng, nguyện hi sinh cả tính mạng cho sự hồi sinh của đất nước hiện nay. Và đó cũng sẽ là cội nguồn để toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu, lao động và học tập đưa đất nước vững bước đi lên trên con đường phát triển.

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” thể hiện sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đường lối của Đảng để xây dựng đất phồn vinh, hạnh phúc. Điều đó cũng thể hiện một cách tốt nhất quyết tâm thực hiện khát vọng và tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì một tương lai tốt đẹp của dân tộc: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Nxb Chính trị Quốc gia,, Hà Nội.

[2]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn