Kết luận số 95 - KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ thị công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

15, Tháng 8, 2016

Quyết định số 217 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

12, Tháng 8, 2016

Quyết định số 218 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành TW ban hành quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

12, Tháng 8, 2016

Bài báo của Bác Hồ về công tác Dân vận

12, Tháng 8, 2016

Hướng dẫn 03 - HD/BTGTW, ngày 16/3/2011 của Ban Tuyên giáo TW

12, Tháng 8, 2016

Chỉ thị số 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

11, Tháng 8, 2016

Chỉ thị số 09 - CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

11, Tháng 8, 2016

Quy định số 260 - QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ.

11, Tháng 8, 2016

Chỉ thị số 33 ngày 03/11/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

9, Tháng 8, 2016

Quyết định số 342 - QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành TW ban hành Quy định về chế độ đảng phí.

9, Tháng 8, 2016

Quy định số 97 - QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư vê: "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)".

9, Tháng 8, 2016

Hướng dẫn 38 - HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức TW về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

3, Tháng 8, 2016

Biểu mẫu phục vụ công tác Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

29, Tháng 7, 2016

Hướng dẫn 06 - HD/UBKTTW ngày 20/06/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng

29, Tháng 7, 2016
Page 2/2 <12>