Hướng dẫn 06 - HD/ĐU ngày 11/3/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về Một số nội dung thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng.

 

   ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN   

                           *

            Số: 06-HD/ĐU                                Thái nguyên, ngày 11tháng 3 năm 2014

 

 

HƯỚNG DẪN

Một số nội dung thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng

 

            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ Đảng"; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/20112 của Ban chấp hành Trung ương "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về "Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên"; Hướng dẫn số 37-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương về mức tiền thưởng và hình thức khen thưởng, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng bộ Đại học như sau:

I. HÌNH THỨC, THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng đối với tổ chức đảng

1.1 Khen thưởng tổ chức đảng theo định kỳ

Việc khen thưởng tổ chức Đảng theo định kỳ được xét hàng năm trên cơ sở căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng theo các quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Những tổ chức đảng được đề nghị khen thưởng phải đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu. Phân cấp thẩm quyền khen thưởng như sau:

a) Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

- Xét, tặng Giấy khen cho đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liên tục.

- Xét, tặng Giấy khen cho chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liên tục.

- Xét, tặng Giấy khen cho đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm.

- Xét, tặng Giấy khen cho các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Đại học có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

- Xét, tặng Giấy khen cho đảng bộ, chi bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

- Xét, đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen cho tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn  “trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liên tục; tặng cờ cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liên tục.  

b) Đảng ủy cơ sở:

- Xét, biểu dương, tặng Giấy khen cho chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu trong năm.

- Xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng cho tổ chức đảng thuộc đảng bộ.

1.2. Khen thưởng tổ chức đảng không theo định kỳ

Cấp ủy cấp trên xét khen thưởng kịp thời những tổ chức đảng có thành tích đặc biệt xuất sắc, là điển hình tốt về từng lĩnh vực bằng những hình thức khen thưởng thích hợp, theo đúng thẩm quyền.

2. Khen thưởng đối với đảng viên

2.1. Khen thưởng đảng viên theo định kỳ

Việc khen thưởng đảng viên theo định kỳ được thực hiện hàng năm dựa trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng đảng viên theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Những đảng viên được đề nghị khen thưởng phải đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Phân cấp thẩm quyền khen thưởng như sau:

a) Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học

- Xét, tặng Giấy khen cho đảng viên của đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liên tục.

- Xét, đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen đối với đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ” 5 năm liên tục.

b) Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở:

- Xét, biểu dương, tặng Giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

- Xét, đề nghị cấp ủy cấp trên tặng Giấy khen đối với đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liên tục, tặng Bằng khen đối với đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ” 5 năm liên tục.

2.2. Khen thưởng đảng viên không theo định kỳ

a) Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học: Xét, tặng Giấy khen và đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen cho những đảng viên có thành tích xuất sắc được Nhà nước, tổ chức quốc tế trao giải thưởng; được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đoạt giải nhất trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia.

b) Đảng ủy cơ sở, Chi ủy cơ sở: Xét, tặng Giấy khen và đề nghị Đảng ủy cấp trên tặng Giấy khen cho những đảng viên có thành tích xuất sắc được Nhà nước trao thưởng trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia; là chiến sĩ thi đua tiêu biểu cấp Bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương.

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG

Việc xét khen thưởng cho tổ chức Đảng và đảng viên chỉ thực hiện đối với tổ chức Đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn quy định cho từng hình thức khen thưởng và có số phiếu suy tôn đạt từ 2/3 số thành viên xét khen thưởng của từng cấp trở lên.

1. Quy trình xét khen thưởng đối với tổ chức đảng theo định kỳ

1.1. Xét khen thưởng đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

a) Chi bộ tự nhận xét đánh giá, thấy có đủ tiêu chuẩn, làm bản thành tích đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền.

 b) Đảng ủy cơ sở thẩm định thành tích (thông qua các chi ủy chi bộ, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể trong phạm vi lãnh đạo của đảng bộ) để quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

c) Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy Đại học thẩm định thành tích, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học xét, quyết định tặng giấy khen hoặc đề nghị Tỉnh ủy xét, quyết định tặng Bằng khen cho chi bộ.

1.2. Xét khen thưởng đối với đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở

a) Tổ chức cơ sở đảng tự nhận xét, đánh giá nếu có đủ tiêu chuẩn, làm bản thành tích đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền.

b) Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học phối với với các ban tham mưu của Đảng ủy Đại học thẩm định thành tích, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học xét, quyết định tặng giấy khen hoặc đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên xét, quyết định tặng Bằng khen, tặng Cờ.

1.3. Xét khen thưởng đối với Đảng bộ Đại học

- Kết thúc nhiệm kỳ đại hội của Đảng bộ Đại học, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học tự nhận xét đánh giá, thấy đủ tiêu chuẩn, làm bản thành tích báo cáo đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên xét, tặng Bằng khen, tặng Cờ.

1.4. Xét khen thưởng tổ chức đảng không theo định kỳ

Tổ chức đảng xét thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, làm báo cáo thành tích báo cáo cấp ủy cấp trên xét theo trình tự từ cấp ủy cấp trên trực tiếp đến cấp ủy ra quyết định khen thưởng.

 2. Quy trình xét, tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

- Đảng viên có đủ 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 và 90 năm tuổi Đảng, đủ tiêu chuẩn quy định theo Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, làm tờ khai (theo mẫu 6-HHĐ, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương) đề nghị chi bộ  xem xét.

- Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xét, nếu thấy đủ tiêu chuẩn theo Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương thì đề nghị cấp ủy cấp trên xét, tặng Huy hiệu Đảng.

- Đảng ủy cơ sở xét, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học xét, lập danh sách (theo mẫu 4-HHĐ Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương) gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên thẩm định báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xét, quyết định.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ điều kiện.

- Cấp ủy cơ sở tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên sau khi nhận được quyết định tặng Huy hiệu Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

3. Quy trình xét, khen thưởng đối với đảng viên

2.1. Xét  khen thưởng đảng viên theo định kỳ

a) Qua đánh giá cuối năm, đảng viên thấy có đủ tiêu chuẩn, làm bản thành tích báo cáo đề nghị chi bộ xét, khen thưởng hoặc đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định khen thưởng.

b) Chi bộ xét, đề nghị cấp ủy cơ sở, Ban Thưởng vụ Đảng uỷ Đại học xét, tặng Giấy khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen cho đảng viên đủ tiêu chuẩn.

c) Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy Đại học thẩm định thành tích, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học xét, quyết định tặng Giấy khen, hoặc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xét, quyết định tặng Bằng khen cho đảng viên.

2.2. Xét khen thưởng đảng viên không theo định kỳ

Đảng viên thấy đủ điều kiện, làm báo cáo thành tích gửi chi bộ và cấp ủy cấp trên theo trình tự từ chi bộ đến cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định khen thưởng.

4. Thủ tục đề nghị và thời hạn đề nghị khen thưởng

4.1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Văn bản của cấp ủy cơ sở đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên (theo mẫu 1, 2 kèm theo hướng dẫn này).

- Báo cáo thành tích của tổ chức đảng và đảng viên đề nghị khen thưởng có ý kiến thẩm định, đề nghị từ chi bộ đến các cấp ủy theo quy trình nêu trêu. Ý kiến thẩm định phải nêu bật những thành tích công tác đảng đã đạt được trong thời gian đề nghị khen thưởng (theo các mẫu 3, 4, 5, 6 kèm theo hướng dẫn này).

4.2. Thời hạn đề nghị khen thưởng

- Đối với mức khen thưởng tại đảng bộ, chi bộ cơ sở: Xét và ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền và tổ chức Hội nghị tổng kết, trao Quyết định khen thưởng trước ngày 31 tháng 01 hằng năm.

- Đối với mức khen thưởng của cấp Đảng ủy Đại học và Tỉnh ủy: nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Tổ chức Đảng ủy trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

- Ban Thường Đảng ủy Đại học xét, quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo mức khen thưởng cấp Tỉnh ủy lên Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 31 tháng 01 hằng năm.

- Đối với trường hợp khen thưởng không theo định kỳ, cấp ủy cơ sở lập hồ sơ đầy đủ và gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học để thẩm định và trình Ban Thường vụ xét, quyết định theo thẩm quyền.

III- MỨC TIỀN THƯỞNG

1. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học ra quyết định khen thưởng

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền là 1,5 lần mức lương tối thiểu.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và tổ chức cơ sở đảng có thành tích đặc biệt xuất sắc không theo định kỳ là 2,0 lần mức lương tối thiểu.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ” 3 năm liền là 0,6 lần mức lương tối thiểu.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho đảng bộ, chi bộ cơ sở, các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Đại học có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ là 2,0 lần mức lương tối thiểu.

3. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được cấp ủy cơ sở ra quyết định khen thưởng

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu trong năm và chi bộ có thành tích xuất sắc không theo định kỳ là 0,6 lần mức lương tối thiểu.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm và đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc không theo định kỳ là 0,3 lần mức lương tối thiểu.

IV- NGUỒN KINH PHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Kinh phí cho công tác thi đua, khen thưởng hằng năm: cấp ủy cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chi tiền thưởng kèm theo hình thức khen thưởng từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của cấp mình. Kinh phí chi khen thưởng công tác đảng thực hiện theo Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương và Thông tư số 225/2004/TTLT/BTCQTTW-BTC ngày 05-4-2004 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương (nay là Văn phòng Trung ương Đảng) và Bộ Tài chính.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2014. 

 

Nơi nhận:

- Tình ủy TN (đê b/c);

- BCS Đảng Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Đảng bộ/Chi bộ cơ sở (để TH);

- Lưu VPĐU.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Đã ký

 

Đặng Kim Vui

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn