Mẫu khen thưởng

 

Mẫu 1. Mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên dành cho chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)

 

ĐẢNG BỘ ......                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ………………........                Thái Nguyên, ngày… tháng ..năm 20...

                                                                                   

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên

 

Kính gửi:  ……………………………………….....................

       

Chi bộ .......................................báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 20... như sau:

1. Tổng số đảng viên sinh hoạt đảng chính thức thuộc đảng số của chi bộ tại thời điểm đánh giá:………………đ/c.

2. Số đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng: …………đ/c, trong đó:

- Đã đánh giá:  ………đ/c  (có danh sách kèm theo).

- Chưa đánh giá:…….đ/c, gồm:

+ Có lý do …….. ..đ/c

+ Không có lý do:……đ/c.

3. Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng:………đ/c, trong đó:

- Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc năm học:........đ/c (có danh sách kèm theo).

- Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 3 năm liền:.....đ/c (có danh sách kèm theo).

- Tặng Bằng khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 5 năm liền: ....đ/c (có danh sách kèm theo).

4. Đảng viên vi phạm tư cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ:

- Có hình thức kỷ luật để giáo dục:…….đ/c (có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo).

- Hình thức xin ra khỏi Đảng, xóa tên, khai trừ  (nếu có):…….đ/c.

                                                                            T/M CHI BỘ

         BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu 2. Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên dành cho Đảng bộ/Chi bộ cơ sở

 

ĐẢNG BỘ ......                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ……………….............               Thái Nguyên, ngày… tháng ..năm 20...

 

                                                                                   

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên

 

            Kính gửi:  Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

Đảng bộ .......................................báo cáo kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20... như sau:

I. Đối với chi bộ

1. Tổng số chi bộ thuộc đảng bộ tại thời điểm đánh giá là …….chi bộ;

2. Số chi bộ thuộc diện đánh giá chất lượng ……., trong đó:

- Đã đánh giá:………. (có danh sách kèm theo).

- Chưa đánh giá: ………., gồm:

+ Có lý do:

+ Không có lý do:……….

2. Số chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”: ……;

3. Số chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”:………….;

4. Số chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ:…..;

5. Số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ…….;

6. Số chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc yếu kém……;

7. Số chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền….;

8. Số chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền:….;

II. Đối với đảng viên

1. Tổng số đảng viên sinh hoạt đảng chính thức thuộc đảng số của chi bộ tại thời điểm đánh giá:………………đ/c.

2. Số đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng: …………đ/c, trong đó:

- Đã đánh giá:  ………đ/c  (có danh sách kèm theo).

- Chưa đánh giá:…….đ/c, gồm:

+ Có lý do …….. ..đ/c

+ Không có lý do:……đ/c.

3. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng:………đ/c, trong đó:

- Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc năm học:........đ/c (có danh sách kèm theo).

- Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 3 năm liền:.....đ/c (có danh sách kèm theo).

- Tặng Bằng khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 5 năm liền: ....đ/c (có danh sách kèm theo).

4. Đảng viên vi phạm tư cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ:

- Có hình thức kỷ luật để giáo dục:…….đ/c (có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo).

- Hình thức xin ra khỏi Đảng, xóa tên, khai trừ  (nếu có):…….đ/c.

                                                                           T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

                   BÍ THƯ

         (Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu 3. Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ

ĐẢNG BỘ ....                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ                                            Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 20...

          

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho chi bộ được đề nghị khen thưởng)

 

 

TT

 

 

 

Họ và tên

Kết quả phân tích

Đề nghị khen thưởng (số phiếu đồng ý/tổng số phiếu và tỷ lệ %)

Đề nghị xử lý

(số phiếu đồng ý/tổng số phiếu và tỷ lệ %)

Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ

Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ

Vi phạm tư cách

1 năm

3 năm

5 năm

Định thời gian sửa chữa

Hình thức kỷ luật

Xoá tên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

- Cột 2 ghi cả những đ/c đảng viên không tham gia bình xét, nhưng đảng số thuộc chi bộ (đi học v.v.)

 …ngày ….tháng …..năm 20....

T/M CHI BỘ

- Cột 10: Ghi theo các hình thức kỷ luật do chi bộ đề nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

(Ký, ghi rõ họ tên)

   


Mẫu 4. Bản kiểm điểm dùng cho đảng viên sinh hoạt tại chi bộ cơ sở

 

ĐẢNG BỘ ......                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ………………............                Thái Nguyên, ngày… tháng ..năm 20...

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

 

Tên tôi là:.............................................................................................................

Chức vụ hiện nay:................................................................................................

Là đảng viên thuộc chi bộ:...................................................................................

 

ĐẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

 

1. Tự kiểm điểm (theo 4 tiêu chuẩn của Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011):

1.1. Về tư tưởng chính trị:

1.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

1.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao

1.4. Về tổ chức kỷ luật:

2. Tự phân loại: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hay vi phạm tư cách; nêu biện pháp khắc phục, nhược điểm  (nếu có)

                                                                                   

                                                                                     Người tự kiểm điểm

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ

1. Ý kiến nhận xét (nội dung kết luận của đồng chí chủ trì đã được chi bộ thông qua).

 

2. Kết quả biểu quyết của chi bộ:

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

                                               

                                                                                                  T/M CHI ỦY

                                                                                            BÍ THƯ 

                                                                                  (Ký, ghi rõ họ và tên)


Mẫu 5. Bản kiểm điểm đảng viên dùng cho đảng bộ cơ sở

 

 ĐẢNG BỘ ............................................      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bé: …...................................                                      

                                                                        ....., ngày...... tháng...... năm 20....

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Tªn t«i lµ:....................................................................................................................

Chøc vô hiÖn nay:............................................................................................

Lµ ®¶ng viªn thuéc chi bé:...........................................................................................

 

ĐẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

 

1. Tù kiÓm ®iÓm (theo 4 tiªu chuÈn cña H­íng dÉn sè 07-HD/BTCTW ngµy 11-10-2011):

1.1. Về tư tưởng chính trị:

1.2. V phm cht đạo đức, lèi sèng:

1.3. V thc hin, chức trách, nhim v chính tr ®­îc giao:

1.4. Về tổ chức kỷ luật:

2. Tự phân loạị: §ñ t­ c¸ch, hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hay vi phạm tư cách; nêu biện pháp khắc phục, nhược điểm  (nếu có).

                                                                                    Ng­êi tù kiÓm ®iÓm

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ

1. Ý kiến nhận xét (nội dung kết luận của đồng chí chủ trì đã được chi bộ thông qua).

 

2. Kết quả biểu quyết của chi bộ:

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

 

                                                                                                        T/M CHI BỘ

                                                                            BÍ THƯ

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)     

                                   

ĐẢNG ỦY …………......................................... 

QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

            Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định: (phân loại đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu có).

                                                                               T/M §¶ng ñy

                                                                               BÍ THƯ

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)     


Mẫu 6. Trích biên bản họp Đảng ủy (Chi ủy) cơ sở xét đề nghị khen thưởng

 

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY: …...................................                             

                                                               Thái Nguyên, ngày     tháng       n¨m 20...

 

                                                                        TRÍCH

BÊN BẢN HỌP ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

XÉT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

 

            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/20112 của Ban chấp hành Trung ương "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng";

            Thực hiện Hướng dẫn số      HD/ĐU ngày     tháng       năm 2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên "Hướng dẫn một số nội dung thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng"

            Hồi........., ngày      tháng      năm 20....., Đảng ủy (Chi ủy)....... đã họp xét, đề nghị khen thưởng cho tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đảng năm......

            Tổng số cán bộ được triệu tập theo thành phần:......... đ/c.

            Tổng số cán bộ có mặt:  .... đ/c.

            Đảng ủy (chi ủy) đã nghe báo cáo thành tích, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.... và danh sách đề nghị khen thưởng của các chi bộ trực thuộc.

            1. Đảng ủy (chi ủy) đã tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ thành tích của các chi bộ, đảng viên được đề nghị khen thưởng.

            2. Sau khi thảo luận, thống nhất về thành tích, đối chiếu với tiêu chuẩn, Đảng ủy (chi ủy) đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn đề nghị khen thưởng. Kết quả như sau:

            2.1. Đề nghị Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tặng giấy khen

            2.1.1. Đối với tổ chức Đảng           

TT

Tên tổ chức Đảng

Tóm tắt thành tích

Số phiếu tán thành/tổng số và tỷ lệ (%)

1

Chi bộ....

- 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu

- ...

 

2

Đảng bộ

Đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu trong năm

- ....

 

           

            2.1.2. Đối với đảng viên

TT

Họ và tên đảng viên/chức vụ đảng và chi bộ đang sinh hoạt

Tóm tắt thành tích

Số phiếu tán thành/tổng số và tỷ lệ (%)

1

Nguyễn Văn A

Bí thư

Chi bộ Phòng Hành chính - Tài vụ

- Đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vu" 3 năm liên tục

- .....

 

2

Nguyễn Văn B

Đảng viên

Chi bộ khoa...

- Đạt thành tích xuất sắc, đột xuất (ghi cụ thể thành tích và cấp xác nhận)

 

 

            2.2. Đề nghị Tỉnh ủy Nguyên khen thưởng

            2.2.1. Đối với tổ chức Đảng

TT

Tên tổ chức Đảng

Hình thức khen thưởng - Tóm tắt thành tích

Số phiếu tán thành/tổng số và tỷ lệ (%)

1

Chi bộ....

- Hình thức: Bằng khen

- Thành tích: 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu

- ...

 

2

Đảng bộ...

- Hình thức: Cờ

- Thành tích: 5 năm liên tục đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu

 

            2.2.2. Đối với đảng viên

TT

Họ và tên đảng viên/chức vụ đảng và chi bộ đang sinh hoạt

Hình thức khen - Tóm tắt thành tích

Số phiếu tán thành/tổng số và tỷ lệ (%)

1

Nguyễn Văn A

Bí thư

Chi bộ Phòng Hành chính - Tài vụ

- Hình thức: Bằng khen

- Thành tích: 5 năm liên tục đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vu"

- .....

 

2

Nguyễn Văn B

Đảng viên

Chi bộ khoa...

- Hình thức: Bằng khen

- Thành tích: Đạt thành tích xuất sắc, đột xuất (ghi cụ thể thành tích và cấp xác nhận)

 

 

            Biên bản này đã được thông qua Đảng ủy (chi ủy) tại cuộc họp này và biểu quyết nhất trí......  %.

 

            THƯ KÝ                                                                       TM/BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                                 BÍ THƯ

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn