Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

4, Tháng 7, 2022

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

4, Tháng 5, 2022

Thông báo về việc kết nạp đảng viên

23, Tháng 7, 2021

Thông báo về việc kết nạp đảng viên

17, Tháng 5, 2021

Thông báo về việc kết nạp đảng viên

22, Tháng 1, 2021

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

18, Tháng 11, 2020

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

7, Tháng 8, 2020

Thông báo triệu tập dại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

9, Tháng 6, 2020

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ tại Đại hội đảng bộ trường lần thứ XIV

9, Tháng 6, 2020

Công văn Về việc tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

2, Tháng 8, 2019

Quyết định phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

2, Tháng 8, 2019

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

31, Tháng 7, 2019

Công văn V/v tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII

25, Tháng 3, 2019

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

29, Tháng 11, 2018

Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng (khóa XII).

20, Tháng 11, 2018
Page 1/4 <1234>