Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25, Tháng 6, 2020

Thông báo triệu tập dại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

9, Tháng 6, 2020

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ tại Đại hội đảng bộ trường lần thứ XIV

9, Tháng 6, 2020

Công văn Về việc tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

2, Tháng 8, 2019

Quyết định phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

2, Tháng 8, 2019

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

31, Tháng 7, 2019

Công văn V/v tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII

25, Tháng 3, 2019

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

7, Tháng 3, 2019

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

3, Tháng 1, 2019

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

29, Tháng 11, 2018

Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng (khóa XII).

20, Tháng 11, 2018

Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

20, Tháng 11, 2018

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

19, Tháng 10, 2018

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

20, Tháng 6, 2018

Danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác dân vận

10, Tháng 5, 2018
Page 2/7 <1234567>