61. Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015

62. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

63. Nghị quyết hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

64. Kết luận của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về " Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

65. Quyết định Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

66. Quyết định ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

67. Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TWĐ (khóa XI)

68. Hướng dẫn triển khai thực hiện kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)

69. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

70. Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tháng 6/2014

71. QĐ v/v ban hành Quy định về chế độ đảng phí

72. Thông báo Về việc kết nạp đảng viên

73. Công văn V/v tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

74. Báo cáo kết quả công tác quý II và nghị quyết công tác quý III năm 2014

75. Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tháng 5/2014

Page 5/6 <123456>