61. Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

62. Danh sách Đảng ủy viên khóa XII phụ trách và chỉ đạo các Chi bộ

63. Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI

64. Công văn về việc học tập, quán triệt NQTW9

65. Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015

66. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

67. Nghị quyết hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

68. Kết luận của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về " Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

69. Quyết định Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

70. Quyết định ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

71. Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TWĐ (khóa XI)

72. Hướng dẫn triển khai thực hiện kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)

73. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

74. Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tháng 6/2014

75. QĐ v/v ban hành Quy định về chế độ đảng phí

Page 5/6 <123456>